Semalt bilen SEO üçin dogry açar sözleri saýlaňEsasy söz gözleg we saýlama strategiýasynyň SEO-nyň iň möhüm bölekleri bolandygyna şek ýok! Müşderileriňiziňkä meňzeş önümleri ýa-da hyzmatlary gözlemek üçin ulanýan açar sözler ýa-da söz düzümleri bolany üçin, web sahypaňyzyň üstünligine ýa-da şowsuzlygyna baha berýän alfa we omega.

Bu, açar sözleriň saýlanmagy, sahypaňyza gelýänleriň sanyny we potensial müşderileriň iň köp sanyny özüne çekmelidigini aňladýar. Başgaça aýdylanda, SEO bilen üstünlik gazanmak üçin dogry açar sözleri saýlamaly.

Şeýle-de bolsa, dogry açar sözleri saýlamak ýaly has gowy SEO guralyny ulanmazdan edip bolmaz SEO şahsy maglumat paneli.

Bu makalada size dogry açar sözleri saýlamagyň we ulanmagyň iň gowy SEO guralyny paýlaşmagyň usullary we maslahatlary barada aýdarys.

SEO näme we açar sözler mazmuna nähili kömek edýär?

SEO (Gözleg motory optimizasiýasy), adamlar baglanyşykly bir zat gözlänlerinde gözleg motorlarynda (Google, Bing) web sahypaňyzyň mazmunynyň ýokarlanmagyna kömek edýän birnäçe hereketdir. Bu köp wagt talap edýär we belli bir tehniki hereketleri (ygtybarly sahypa, çalt tizlik we ş.m.) talap edýär, şeýle hem mazmunly hereketleriň dogry edilmegini talap edýär.

Ulanylýan açar sözler näçe köp maksatly we gowy saýlanan bolsa, mazmunyň gözleglerde organiki görnüşde ýüze çykmagy, ýagny mahabat üçin töleg tölemezden has ähtimal. Peopleöne adamlaryň gözleýän zadyny nädip tapyp bilersiňiz? Bu soraga jogap makalamyzyň galan böleginde.

Esasy söz gözleg näme we marka üçin näme üçin möhüm?

Adamlaryň belli bir wagtyň içinde bir mowzukda gözleýän sözlerini we sözlemlerini kesgitlemek hakda. Gözleg dinamiki, ýagny yzygiderli üýtgeýär we gözleg netijeleri gözleg ugurlaryna esaslanyp üýtgeýär.

Şeýle-de bolsa, belli mowzuklaryň töwereginde elmydama nagyşlar bolýar we dogry, maksatly mazmun döretmek üçin markanyň kesgitlemeli zatlary. Açar sözler diňe bir sözleriň däl, has umumy sözlemleri, şeýle hem gözlegiň alyjy şahsyýetler tarapyndan ýerine ýetirilýän ýygylygyny öz içine alýar.

Plyönekeý söz bilen aýdylanda, açar sözler markalarda bolmaly islendik mazmun strategiýasynyň özenidir, sebäbi bu has köp traffik getirip biler, ýöne mowzuk bilen baglanyşykly has köp diňleýjini hem döredip biler. Platformalary we gurallary görkezýän açar sözleriň esasy elementleri:

Açar söz gözlegini nädip etmeli?Dogry açar söz gözlegini geçirmek üçin mugt ýa-da tölegli käbir gurallar ulanylmaly. Şeýle-de bolsa, proses elmydama bir nokatdan başlaýar: öz markaňyza we takyk näme edýändigiňize, maksatlaryňyzyň nämedigine we kime gönükdirilendigiňize öz derňewiňiz.

Kelläňize gelýän käbir sözleri we müşderileriňiziň sizi gözlejekdigini pikir ediň. Bu sanaw başlangyç nokadyňyz - tutuş proses üçin ilkinji taslama.

Indiki ädim dogry guraly ulanmakdyr. Iň meşhur we güýçli gözleg guraly SEO şahsy maglumat paneli. Oňa girmek üçin diňe Gmail hasaby we platforma girmek zerur. Platforma sazlamalarynda açar söz meýilleşdirijisine girip bilersiňiz.

Soň bolsa, "SEO" ýaly sizi gyzyklandyrýan mowzugy giriziň. Adamlaryň gözleýän gabat gelýän söz düzümleriniň sanawy, hersi üçin görkezijiler bilen derrew döredilýär: ortaça aýlyk gözleg, bäsdeşlik we mahabatlary (Google gözleg mahabatlary) işledeniňizde we ulanyjy mahabatyňyzy bassa, ortaça açar söz üçin ortaça çykdajy.

Haýsy sözleri ýa-da sözlemleri nyşana almaly?

Ulanyjylaryň köpüsi iň meşhur sözleri iň gowy saýlama diýip hasaplasa-da, netijeler adatça tersine bolýar, sebäbi bäsdeşlik köp we şonuň üçin gözlegde görünmek mümkinçiligiňiz az bolar. Haýsy açar sözleri ulanmalydygyňyzy kesgitläniňizde, beýlekiler bilen birlikde aşakdaky faktorlary göz öňünde tutuň:
Açar sözlerimizi nädip tapmalydygyny we aslynda näme üçin ulanylýandygyny bilip, indi açar söz saýlamak meselesinde bäsdeşlikden nädip tapawutlanmalydygy barada käbir maslahatlary tapalyň.

Tomaşaçylaryňyzyň gözleg meýillerini barlaň

Web sahypaňyz üçin mazmun döredip başlamazdan ozal diňleýjileriň gözleg meýillerini barlaň.

Mysal üçin, aýal-gyzlaryň egin-eşik söwdasy bar bolsa-da, mysal üçin, müşderileriňiz aýallaryň resmi köýneklerini gözleýän bolsa, tötänleýin köýnek sözlerine ünsi jemläp bilmersiňiz.

Ulanylýan açar sözler ýa-da söz düzümleri, diňleýjileriň traffigi we satuwy ýokarlandyrmak üçin gözleg meýilleri bilen ýakyn baglanyşykly bolmaly.

Ulanmak isleýän açar sözleriňiziň "täjirçilik" bolandygyny barlaň.

Düşünşiňiz ýaly, işiňiz bar bolsa, ulanýan açar sözleriňiziň traffigi bolmagy ýeterlik däl, olaryň söwda täsiri hem bolmaly.

Mysal üçin, traffigi köp bolup bilýän söz düzümi "täze moda tendensiýalary", ýöne bu siziň işiňiz üçin täjirçilik ähmiýetini aňlatmaýar. Munuň tersine, aýal-gyzlaryň sport eşikleri, ýokarda belläp geçen sözlerimizden has az gözleg alyp biler, ýöne bir zat satyn almak isleýän adamlar tarapyndan edilýär we şonuň üçin siziň üçin has ýokary iş gymmaty bar.

Google-yň ýokarsyny basyp biljekdigiňize göz aýlaňÖň hem aýdyşymyz ýaly, dogry açar sözleri saýlamak web sahypaňyza traffigi köpeltmegi we Google netijeleriniň iň ýokarky bölegini eýelemegi maksat edinýär.

Emma munuň üçin ulanjak sözlemleriňizi we olaryň bäsleşigini barlamaly, ýagny bir sözlemiň, mysal üçin, 15 million netijesi bar bolsa. Şeýle açar söz bilen web sahypaňyzy Google-yň ýokarsynda ýerleşdirmegiň aňsat bolmajakdygyna düşünýärsiňiz.

Theöne ýaryş 500,000 bolsa, iň ýokary derejä çykmagyňyz has ähtimal.

Şeýle-de bolsa, yzarlaýan açar söz we mazmun marketing strategiýasynyň üstünlikli bolmagy üçin, näme etmelidigiňizi we haçan üstünlik gazanjakdygyňyzy we işiňizi artdyrjakdygyňyzy anyk bilýän tejribeli hünärmenler we mazmunly marketologlar tarapyndan işlenip düzülmelidir.

Başgaça aýdylanda, size tejribeli mazmun satýanlar we SEO hünärmenleri gerek Semalt Mazmun marketing pudagynda köp ýyllyk tejribe we üstünlikli SEO taslamalarynyň giň topary.

Indi biziň bilen habarlaşyň we SEO maksatlaryňyza ýetjek üstünlikli açar söz marketing strategiýasyny düzeliň.

Saýlawlaryňyzy daraldyň

Hundredsüzlerçe açar sözleri nyşana almaň. Gözlegleriňizi iň gowy 10 SEO açar söz bilen çäklendiriň we her açar söz sahypada 3-5 sany goşmaça açar söz bolup biler. Ikinji açar söz semantik ýa-da söz düzümine gabat gelýär.

Kofe küýzelerini gözleýän bolsaňyz, ikinji açar sözüňiz "iň gowy kofe küýzeleri" bolup biler. Açar söz sanawyňyzy takyklamak, anyk we takyk karara gelmäge kömek eder. Ulanyp bilersiňiz DSD has çalt we ýiti etmek üçin gural. Bu gural, gözlemek üçin gaty dar sözleri açmaga kömek eder. Şeýle hem açar söz bäsleşiginden gaça durmaga kömek edýär.

Şeýlelik bilen, döredýän açar sözleriň sanawy gözleg motoryňyzyň derejesini ýokarlandyrmaga kömek edýän iň soňky sanawyňyza öwrülýär. Görşüňiz ýaly, açar söz tapmak beýle kyn däl, ýöne sabyr gerek.

Derňäň

Açar söz gözlegini tamamlandan soň, täsirli ýa-da ýokdugyny anyklaň. Synag geçiriň! Şeýlelik bilen, haýsy açar sözleriň web sahypaňyza iň köp girýänleri özüne çekip biljekdigini kesgitläp bilersiňiz. Sahypaňyzda Google Gözleg Konsolynyň bardygyna göz ýetiriň.

Açar sözleri tapmak üçin haýsy gowy gural?

“Moz”, “Ubersuggest” we “Ahrefs” ýaly has meşhur gurallar bar, olaryň hersi dürli aýratynlyklary bolan abuna bukjasyny hödürleýär. Şeýle-de bolsa, puluňyz üçin iň gowy baha bilen iň gowy SEO guralyny isleseňiz, ondan gowy zat ýok SEO şahsy maglumat paneli.

Bu gural, organiki we tölegli iň ýokary netijeler üçin mazmun strategiýaňyza girizmek üçin açar sözleri gözlemek üçin zerurdyr.

Netije

Google-da has gowy dereje almak üçin dogry açar sözleri nyşana almagyň ähli peýdaly jikme-jiklikleri ýokarda görkezildi. Bu makala iň amatly SEO açar sözleri bilen reýtingiňizi ýokarlandyrmaga kömek eder diýip umyt edýäris.

Şeýle-de bolsa, islendik açar söz gözleg strategiýasynyň talap edilýän dürli meseleleri ýerine ýetirmek üçin iň gowy SEO guraly bar bolsa öwezini doljakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Munuň üçin SEO şahsy maglumat paneli siziň üçin dogry guraldyr. Mundan başga-da, web sahypaňyzy seljermek we haýsy gowulaşmalary etmelidigiňizi mugt ulanyp bilersiňiz.

Dürli soraglaryňyza we aladalaryňyza jogap bermekden we esasanam teswirlerde okamakdan hoşal bolarys.
send email